Max und Moritz von Wilhelm Busch
in der Mundart der Grafschaft Glatz

von Erhard Gertler in Grafschafter Mundart übertragen - frei nach Wilhelm Busch

 

Max on Moritz

Ääne Jongageschechte ei sieba Stecklan
ei's Pauersche ieberträän
vu Gertler Erhardtan (Glootz)

Max on Moritz, wie se woarn,
Hielda oalle Welt zom Noarrn.
Uufgemoalt on zom Betrachta,
Siste woas die Beeda machta.
Warscht vielleichte drieber lacha,
Weil se doas met dir nee macha,
Oaber tu ocke bedenka:
Wie des treibst, watt's diech a lenka!

 

Vannaweg

Nä, woas liest on häärt ma heute,
Vu a Kendarn bloos ihr Leute!?
Neuliech erschte vu daan Della,
Max on Moritz, - em Goot's Wella!

Max und Moritz

Die woarn a doarch guude Lährn,
Nee a Beßla zo bekährn.
Toata heechstens drieber spotta,
Weil se nischt eim Steppel hoatta.
Fer die Tommhäät woarn se gutt,
On es fahlt 'a nee oa Mutt.
Äppel, Bärna, Quatschka stahla,
Leute frech zom Offa haala
Uubadruuf nooch Viecher queela!
Och, woas kennt ma oalls derzehla! -
Bloos ei Kärche oder Tschule,
Stelle setza off'm Stuhle,
Doas woar fer die Beeda nescht,
Oaber, 's hoat se doch derwescht.
Nä, doas woar a biese Deng,
Wie's daan beeda Perschlan geng!
Derwääjen ies, woas se getrieba,
Uufgemoalt on uufgeschrieba.

 

 

Erschtes Steckla

Moancher tutt siech sehr bemiehn,
Faaderviechzeug uufzoziehn.
Erscht amoal der Ääer wääjen,
Sein die Veechel schonn a Sääjen.
Zweetens derf ma nee vergassa,
Koan ma se oals Broata assa.
Drettens sein se zo beroppa,
On die Faadarn koan ma stoppa,
Ei die Kissa, ei die Bette,
Weil ma's ganne woarm halt hätte.

[Bild 101]

Witwe Bolte, satt ock har,
Wullde halt asu woas a.

[Bild 102]

Denn oa Hinnarn hoat se dreie ,
On änn Hoahn miet ei der Reihe.
Max on Moritz doochta glei:
Doo ies woas fer ons derbei.
Bessres kunde siech nee bieta,-
Flink werd Bruut atzwee geschnieta,
Ei vier Tääle, jedes Stecke,
Wie a klääner Fenger decke.
Ieberkreutzt, ganz vanna droa,
Kneppa se die Stecklan oa.

[Bild 103]

Leen die Fäden dann genau,
Ei a Hof der guuda Frau.

[Bild 104]

Kamm hoat doas der Hoahn derschnoaba,
Hoat a schonn a Koop gehooba.
Kreht ganz laut : Kikerikie!
's renna glei die Puttlan hie.

[Bild 105]

Hoahn on Hinner picka druuf,
Jeder siech a Bräckla uuf.

[Bild 106]

Noach em Schlenga, satt ock satt!
Kund kä äänzjes nemme fatt.

[Bild 107]

Zärrn siech salber kreuz on quaar,
Met daan Brocka hie on har.

[Bild 108]

Flattarn ängstliech ei die Hieh,
Jesses nä! Satt bloos nee hie!

[Bild 109]

On se blein met ihan Stränga,
Oa äm därra Oaste hänga.
A goar jämmerlieches Klään,
Gieht etza doarch Mark on Bään.

[Bild 110]

Dreimoal klatschts nooch! Ei! Ei! Ei!
Met'm Laaba iss verbei.

[Bild 111]

Witwe Bolte ei der Koammer,
Häärt eim Bette doas Gejoammer;

[Bild 112]

Bieses oahnt se on stärzt naus:
"Goot du nä!" Woar doas a Graus.

[Bild 113]

"Kullert, kullert ock ihr Träpplan,
Datte, datte ei a Äppan,
Meine Hoffnong on mei Traam,
Baumelt off'm Oappelbaam!"

[Bild 114]

Glei dernooch, ei vuulem Schmerze,
Foast se siech a schonn a Herze,
Nemmt doas Masser, setzt es oa,
Schnätt se vu daam Oaste roa.

[Bild 115]

On met tiefem Trauerblecke,
Wackelt se ei's Haus zorecke.
Soa, doas Steckla ies verbei,
Oaber's zweete kemmt ju glei.

 

 

Zweetes Stecke

Wie die Witwe Bolte donda,
Hoallwägs oalls aweng verwonda,
Toat se hie on har semmliarn,
Woas de etza selt poassiearn?
Ob ma die Verstoarbna kende,
-Die zo zeitiech on geschwende,-
Ganz em Stella on ei Ährn,
Gutt gebroata nooch verzährn.
Freiliech woar die Trauer gruuß,
Wie se nackiech on ganz bluuß,
Oabgeruppt oam Uufa hinga,
Die vu Taaga nooch on ginga,
Iebra Hof, ieber a Goarta,
Emmer hibsch ein Sande schoarrta.-

[Bild 201]

Och, die Bolten flärrte wieder,
On der Spetz toat prav on bieder.
Max on Moritz mochta's richa,
Schnell offs Daach toata se kricha.

[Bild 202]

Doarch a Schorstään zom Vergnieja,
Sahn se datt die Hinner lieja,
Die schonn ohne Koop on Gorjan,
Goldbraun ei der Pfoanne schmorjan.

[Bild 203]

Groade gieht met'm tiefa Taller,
Witwe Bolte ei a Kaller.

[Bild 204]

Zo da brauna Hinnerbrost,
Kriecht off Sauerkraut se Lost,
Schien met Zwiebel on met Speck,
Potzt se ganze Tallvel weg.

Off'm Dache ies woas luus,
Ääne Frääde riesengruuß.
Max hoat, doas a oalles kloappt,
Ääne Angel mietgeschloappt.

[Bild 205]

Wuppdiech! Doarch a langa Schlond,
Kemmt der erschte Voojel schonnt.
Klack! Oam Hoaka hängt der Zwette;
Husch! Zor Esse naus der Drette;
Wupps! Der Vierte da verschwend,
Doarch a Schornstään, wie der Wend.
Spetzla soach doas ganz genau,
On a machte glei Radau.

[Bild 206]

Flink vum Dache, fatt blooß fatt,
Met der Beute, satt ock satt!

Jeckersch nä, woas sool doo waan,
Wenn die Bolten doas watt sahn!?

Doo stieht se wie oagenitt,
Wie se ei die Pfoanne sitt.

[Bild 207]

Oalle Hinner die woarn fatt.-
"Spetz!" doas prellt se, "Watt ock, watt!

[Bild 208]

Hundoos! Verpochtes Viech!
Oaber etz versohl iech diech!"

[Bild 209]

Met'm Läffel, kreuz on quar,
Zieht se iebersch Spetzla har.
Da zerrt naus on jault derbei,
Denn a fiehlt siech scholdenfrei.

[Bild 210]

Max on Moritz, schien verstackt,
Schnoarcha, weil se vuulgesackt.
Bäuche hoan se, gruuße Beula,
Ei a Guscha Hinnerkeula.

Doas zweete Steckla ies verbei,
Oaber's Drette kemmt ju glei.

 

 

Drettes Steckla

Oalla woar a gutt bekannt,
Schneider Bäck wurd a genannt.

[Bild 301]

Wochakroam on Roockoazieche,
Schwoalbaschwänze zor Genieche,
Hoosa, Westa met zich Toascha,
Decke Joppa on Gomoascha, -
Oalle Klonkan die ma wullde,
Machte Bäck, wenn a on sullde.
On a toat siech nee ärn drecka,
Woas zo ändarn oder flecka.
Drooselte a Knäppla rem,
Woar doas goar nee asu schlemm.
Henda, vanna, eins, zwei, drei,
Wie on wu, a machts halt glei.
Oalles koan der Määster Bäck,
Denn doas ies sei Lääbenszweck.
Joa, asu änn guuda Moan,
Jeder mecht zom Freunde hoan.
Max on Moritz oaber doochta,
Wie se daan ei Raasche broochta.
Nämliech, noahnde bei säm Hause,
Lief 'n Baache met Gebrause.

[Bild 302]

Iebersch Woasser leit a Braat,
Doas verbend änn Troampelpfaad.

[Bild 303]

Max on Moritz tun ganz ääja,
Heimliech fix a beßla sääja.
Met ämm Raatze glei a Stecke,
Schneida se doo ei die Brecke.
Wie die Sääjerei verieber,
Plääka se zom Hause nieber:

[Bild 304]

"Rietzraatz, rietzraatz, Schneidernaatz,
Kemmt zom Gassla reigeraatzt!"
Oalles kunde Bäck verträän,
Bloos nee Schneidernaatz zo sään!
Wenn a 's äämoal bloosich hoarte,
Ei'm die Buust wie Feuer bohrte.

[Bild 305]

Uufgescheucht, met seiner Elle,
Berscht a fer die Haustierschwelle.
Häärt eim Ärjer zom "Rietraatz,"
Emmer wieder: " Schneidernaatz!"

[Bild 306]

On schonn ies a off der Brecke,
Krach! Doo brecht se ei zwee Stecke.

[Bild 307]

Wieder klengt's vu weitem keck:
"Schneidernaatz!" Dann plumpst a weg.

Wie a on ies huuchgekoamma,
Kemmt a Gänsepoar geschwoamma.

[Bild 308]

On bevor a ganz versackt,
Schnell a nooch a Flossen packt.

[Bild 309]

Beede Pfuuta ei der Hand,
Fliecht a miet' a o a Rand.

[Bild 310]

Na, doas woar nee groade schien,
Schwuppenoaß sitt man doo giehn.

[Bild 311]

Glei dernoochern vu daam Flattarn,
Kriecht a ennerlieches Mattarn.

[Bild 312]

Doo muuß ma die Bäck'n preisa,
Die me'm hääßa Biejeleisa,
Ieber Bäckas Wampla gieht,

[Bild 313]

Bes der Kroampf siech ganz verzieht.
Jeder sääte: " Weßt 'ärn schonnt!?
Bäck ies wieder ganz gesond!"

Soa, doas Steckla ies verbei,
Oaber's vierte kemmt ju glei.

 

 

Viertes Steckla

Ääs, doas selda oalle wessa,
Doaß die Menscha lanna mesa.
Jeder meßte, wenn a's koan,
's Alphabeet eim Steppel hoan.
Nee allääne Laasa, Schreiba,
Sool vernempftiech ma betreiba;
Nee off's Rechnan blooßiech sahn,
Siech derwääjen Miehe gaan,
Sondan a die weisa Lährn,
Muuß ääs met Vergniejen häärn.

[Bild 401]

Doas ma's met Verstande machte,
Lährer Lämpel drieber wachte
Max on Moritz mächt ma sään,
Toat doas wetter goar nee frään.
Nä, doo goaba se nischt druuf,
Poaßta nee derwääjen uuf.
Nu, doo woar der prave Lährer,
Doch vum Tobak a Verährer.
Woas, doas ies doch kääne Frooche,-
Nooch da ganza Taagesplooche,
Asu a guuder aaler Moan,
Siech a werkliech genna koan.
Max on Moritz ieberleeta,
Wie se daam a Deng woll drehta?
Ob a met sänn Tobakpfeifa,
Datt vielleicht wär oazogreifa?
Äämoal, es woar Sonntiechs goar,
Lämpel oa der Orjel woar,

[Bild 402]

On o a Registarn zuuch,
Doas doas Kärchadaach siech buuch.
Schliecha siech die beeda Ranga,
Ei sei Häusla met Verlanga,
Wu die Määrschaumpfeife stoand,
Die der Maxe a glei foand.

[Bild 403]

Moritz, aus der Hoosatoasche,
Zieht die Flentapolverfloasche.
Schitt oalls ei die Pfeife nei,
's ies die räänste Zauberei. -
Schnelle etz Reißaus genomma,
Glei watt Lährer Lämpel komma.

[Bild 404]

Da dreht em die Ecke nemm,
Groade schonn a Schlessel remm.
Seine Nota hoat a miete,
Loascht nu hääm, met miedem Schriete,

[Bild 405]

Ganz zofriede eim Gemitte
Nieber ei die aale Hitte.

[Bild 406]

Dankboarkeit zieht ei em noa,
Wie a zend sei Pfeifla oa.

[Bild 407]

On dann sprecht a: " Woas änn fräät,
Ies halt die Zofriedenhäät!"

[Bild 408]

Rums! - Doo gibts änn gruußa Knoal,
Doas ei Brocka ieberoal,
Flieja oalle Mebelstecke
On eim Quoalme hooka decke,
Seejan Teppla, Tintafoaß,
Tobaktuuse, Woassergloas.

[Bild 409]

Onderm Doampf, doar oalls bestaabt,
Sitt ma Lämpel, dar nooch laabt,
Oaber off'm Recka liecht,
Denn a hoat woas weggekriecht.

[Bild 410]

Noase, Hand, Gesechte, Ohrn,
Die sein schwarz, wie bei a Mohrn.
A die Loada off der Bärnne,
Sein rasiert bes off's Gehärnne.

War sool etz die Kender lährn,
A Verstand bei a vermährn?
War sool fer a Lämpel macha,
Seine ganza wechtja Sacha?
On erscht räächa koan a nee,
Denn die Pfeife ies atzwee.

[Bild 411]

Met der Zeit werd oalles gutt,
Bloos die Pfeife bleit kaputt.

Soa, doas Steckla ies verbei,
Oaber 's femfte kemmt ju glei.

 

 

Femftes Steckla

Ganz ägal oa welcha Ecka,
Ääner hoat äann Onkel stecka.
Da sool siech em a bemiehn,
Denn asu woas fend a schien.
Emmer freundliech tutt man grissa,
Räumt em oalles vu a Fissa.
Brängt 'm groade woas a wiel,
Zeitong, Pfeife, Faaderkiel,
Wenns a'n ärjend wu on dreckt,
Räßt on bäßt, oder goar zweckt,
Ies ma eifriech bei der Hand,
Bes die Schmerza sein verbannt.
Oder doas nooch a poar Priesa,
A der Onkel meßte niesa,
Sprecht ma: " Prost!" on freet woas hoat?
"Dankscheen!" - "Na, doo half Euch Goot!"
Kemmt a speet oam Oamde hääm,
Tutt ma'm oalls zo Hofe trään
Stiefan, Pootscha, Metze, Weste,
Steckt a woarm, ies doas doas Beste.
Denn met sechna wenzja Sacha,
Koan ma 'm Onkel Frääda macha.
Max on Moritz, och Herr je!
Poaste woll doas Ganze nee.
Härcht ock, met woas fer am Denge,
's Onkel Fretzan biese genge.

Na, ihr weßt doch ganz gewieß,
Wenn Mäakaaferzeit on ies.

[Bild 501]

Ei a Bääma hie on har,
Fliecht on krecht on kroappelt dar.

[Bild 502]

Max on Moritz satt ock oa,
Schittan se vum Baame roa.

[Bild 503]

On se spärrn, du meine Gitte,-
Oalle Viecher ei die Titte.

[Bild 504]

Loan se danne wieder glei,
Onder Onkels Ziche frei.

[Bild 505]

Miede ies der Onkel, siste,
On a klattert ei die Kiste.

[Bild 506]

Nooch am Beßla ei siech hoarcha,
Fengt a a schonn oa zo schnoarcha.

[Bild 507]

Doo off äämoal knesterts, rääschelts,
Off der Decke kroatzts on knärschelts.

[Bild 508]

Ääner, dar de vanna droa,
Grefft glei Fretzas Noase oa.

[Bild 509]

"Ha!" pläkt a, "War zweckt 'n miech!?"
Packt a schonn doas biese Viech.

[Bild 510]

Druuf met Klatscha on met Klooppa,
Sitt ma'n aus 'm Bette hoppa.

[Bild 511]

"Do!" Schonn wieder hoat a änn,
Oam Genecke o a Bänn.

[Bild 512]

Onkel Fretze keilt on schleet,
Oalles woas siech em a dreht.

[Bild 513]

Dann ei seiner gruußa Wuut,
Quetscht on troampelt a se tut.

[Bild 514]

Oalle iss met euch woll jetzt!?
Gell, ihr Eeßer, etza etz!

[Bild 515]

Senkt dann ei die Kissa nieder,
Onkel Fretze schnoarcht glei wieder.

Soa, doas Steckla ies verbei,
Oaber 's sexte kemmt ju glei.

 

 

Sextes Steckla

Bäcker bränga siech hoalb em,
Groadenet, em Uustarn rem,
Wenn se lauter guude Sacha,
Fer die Feiertaage macha.
Max on Moritz schmeltzt der Gauma,
Guttzlan hooats datt, zom Verstauma!

[Bild 601]

On derwääjen hoat entschlossa,
Määster 's Backhaus oabgeschlossa.

[Bild 602]

Also, wiel doo ääner moppsa,
Muuß a doarch die Esse hoppsa.

[Bild 603]

Huuusch! Doo koamma schonn zwee Roaba,
Doarch die Esse noa gestoaba.

[Bild 604]

Och, se stärza, - siste, siste!
Glei ei 's Mahl doo ei der Kiste.

[Bild 605]

Doo! Doo sattersche a baale,
Schluhweiß! On zengstrem met Mahle.

[Bild 606]

Oaber glei, zo iham Vergnieja,
Sahn se Pratzalan datt lieja.

[Bild 607]

Knacks!! - Doo gieht der Stuhl atzwee;

[Bild 608]

Jeckersch! Jeckersch, je mie nee!

[Bild 609]

Ganz eim Tääge eigehellt,
Ies doas nee a Joammerbeld?

[Bild 610]

Schonnte kemmt der decke Bäcker
Packt siech glei die Zockerschlecker.

[Bild 611]

Weckelt se eim Tääge ei,
Bruute war'ns em eins zwei drei.

[Bild 612]

Ei a Uufa, dar nooch glieht,-
Nei! - Doas euch oam Hendarn brieht!

[Bild 613]

Raus dermiete, aus der Glutt;
Denn etz sein se braun on gutt.

[Bild 614]

Jeder denkt, etz sein se fatt.-
Oaber nä! Nä! Satt ock satt!

[Bild 615]

Knack! Knack! Knack! Ärnt wie zwee Mäuse,
Frassa se siech doarchs Gehäuse.

[Bild 616]

On der Bäckermääster sitt:
"Och Herr je! Doo lääft der Kitt!".

Soa, doas Steckla ies verbei
Oaber 's letzte kemmt ju glei.

 

 

Letztes Steckla

Max on Moritz, wehe oich!
Etza giehts ioch glei oas Zoich!

[Bild 701]

Warom messa die zwee Frecha,
Lächer ei die Säcke stecha??

[Bild 702]

Satt, doo schleppt der Pauer Mecke,
Groade seine Kärnersäcke.

[Bild 703]

Oaber kamm, doas a on naus,
Lääft der erschte Saak schonn aus.

[Bild 704]

Sprecht eim Emdrehn : "Haat Iech deechte,
Da verliert schonn oa Gewechte!"

[Bild 705]

Ha! Doo sitt a vuller Frääde,
Max on Moritz eim Geträäde.

[Bild 706]

Schwupps! On flink, on zack, zack, zack!
Sackt a ei , doas Lumpapack.

[Bild 707]

Max on Moritz werd ganz schwiele,
Denn etz komma se zor Miehle.

[Bild 708]

"Meller! Meller! Komm ock schnelle!
Moahl mer doas doo off der Stelle!"

[Bild 709]

"Har dermiete! Hoarttiech!" sprecht a,
"Nei! Met daan zwee biesa Frechta!"

[Bild 710]

Racke! Racke! Racke! Racke!
Knärscht die Miehle met Geknacke.

[Bild 711]

Och, woas muuß ma schließlich sahn,
Koan aus sechta Kallslan waan!?

[Bild 712]

Endliech, doas mersch nee vergassa! -
Hoan die Gänse se gefrassa.

 

 

Henderhar

Kam ies Trauer eigekährt,
Wie eim Dorfe ma's erfährt.
Witwe Bolte, wääch on melde,
Sproach: "Etz bien iech erscht eim Belde!"
"Ju, ju!" Määnte doa der Bäck,
"Jongastecklan hoan känn Zweck!"

"Sattersch! Sattersch!" sääte Lämpel,
"Asu giehts ä'm tomma Plempel!"
"Freiliech !" rief der Bäckermääster,
"Luuder woarn se schonn, die Ääster!"
"Ausgezoahlt!" schempft Onkel Fretze,
"Hoan siech etz die tomma Wetze!"

"Jo, jo!" hiehnte da Pauer Mecke,
"Die woarn halte zu gemecke!"
On eim Oarte gings zengstrem,
Em die Beeda iss nee schlemm!
"Goot sei's gedankt, es ies verbei,
Met der Iebeltäterei!"

[Bild 801]

 

aus: "METAMORPHOSEN. Neue Mundartübersetzungen des MAX und MORITZ",
herausgegeben von Prof. Manfred Görlach, Universitätsverlag C. WINTER, Heidelberg, 1998
mit freundlicher Genehmigung des Autors Erhard Gertler

Text mit einem Teil der Abbildungen abgedruckt in
"Grofschoaftersch Häämtebärnla - Jahrbuch 1999 der Grafschaft Glatz", S. 134-139,
Verlag Zentralstelle Grafschaft Glatz e. V., Lüdenscheid, 1998

 

 

Zurück zur Mundart-Seite Zurück zur Mundart-Seite

 

 

Zur Homepage Zurück zur Homepage

 

 

Nähere Informationen über diese Internetseite erhalten Sie von Dipl.-Ing. Christian Drescher per Kontakt-Formular.

 

 

© 2000-2005 by Dipl.-Ing. Christian Drescher, Wendeburg-Zweidorf, Kontakt: Feedback-Formular.
Testversion vom 06.05.2000, erste Version vom 16.03.2000, letzte Aktualisierung am 04.08.2005.